Gabriela Dinu Știri 20.10.2022 14:10

Rugaciune inainte de impartasanie. Ce trebuie sa rostesti inainte

Rugaciune inainte de impartasanie. Ce trebuie sa rostesti inainte

Oamenii care vor să se împărtăşească au de făcut un anumit ritual înainte de a primi Sfânta Împărtăşanie. Aceasta se face doar în cadrul Sfintei Liturghii, cu pâine şi vin.

Se mai numeşte şi euharistie, care înseamnă mulţumire, recunoştinţă, pentru că taina împărtăşaniei este văzută ca un gest de mulţumire către Iisus Hristos.

Ce rugăcine trebuie să spui înainte să te împărtăşeşti

Se spune că dacă vrei să primeşti sfânta împărtăşanie trebuie să fii un creştin ortodox cu credinţă în Dumnezeu şi înainte de a face asta trebuie să te spovedeşti. Duhovnicul tău îţi va da un canon de îndeplinit şi după ce vei fi terminat cu acesta şi ai primit dezlegare din partea duhovnicului tău te poţi şi împărtăşi.

Singurul caz excepţional are legătură cu oamenii bolnavi sau în prag de moarte, ei pot fi împărtăşiţi imediat ce o cer, fără să mai fie nevoie de spovedanie în prealabil sau să facă, aşa cum le-ar zice preotul, canoane. Dacă bolnavul în cauză nu doreşte sau nu acceptă împărtăşania acesta nu trebuie obligat.

Un alt fapt extrem de important înainte de a merge să te spovedeşti este reprezentat de rugăciune. Este modul în care sufletul omului este pregătit pentru a primi trupul şi sângele Domnului şi există mai multe rugăciuni care se pot rosti, iar una dintre ele este aceasta:

„Rugăciunea întâi, a Sfântului Vasile cel Mare:
Stăpâne Doamne, Iisuse Hris­toase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești iz­vo­rul vieții și al nemuririi, Fă­cătorul a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui celui fără de început, Cel ce ești îm­preună-veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, Care pen­tru multa bu­nă­tate, în zilele cele din urmă, ai purtat Trup și Te-ai răs­tignit, și Te-ai jertfit pentru noi, cei nemul­țumitori și nerecunoscători, și cu Sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat, Însuți Îm­părate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea, a păcă­to­sului, și pleacă urechea Ta către mine și as­cultă graiurile mele, că am greșit, Doamne; greșit-am la cer și în­a­intea Ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei Tale. Că am mâniat bunătatea Ta, călcând învățătu­rile Tale și neascultând poruncile Tale. Ci Tu, Doamne, fără răutate fiind, În­delun­g-răbdător și Mult-milostiv, nu m-ai dat pe mine să pier cu fără­de­le­gile mele, în tot chipul aștep­tând în­toar­­cerea mea.

Că Tu ai zis, Iubi­torule de oameni, prin proorocul Tău: „Cu vrere nu voiesc moartea păcă­to­­sului, ci să se întoarcă și să fie viu”. Că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâi­nilor Tale, nici nu vo­iești pier­derea oamenilor, „ci vrei ca toți să se mântuiască și la cu­noș­tința adevă­rului să vină”. Pentru aceasta și eu, deși sunt ne­vrednic cerului și pă­mân­­tului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul pă­catului și m-am făcut rob dezmier­dă­rilor și am necinstit chi­pul Tău, dar fiind făptura și zidirea Ta, nu dez­nă­­dăjduiesc de a mea mântuire, eu ti­că­losul, ci, nădăj­duind în milosti­virea Ta cea fără de margini, vin către Tine: Primește-mă deci și pe mine, Iubi­torule de oameni Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe va­meșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică sarcina cea grea a păcatelor mele, Cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor; Cel ce chemi la Tine pe cei os­teniți și împovărați și le dai odihnă;

Cel ce n-ai venit să chemi la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și mă cură­țește de toată necurăția trupului și a sufletului. Învață-mă să săvâr­șesc sfin­­țenie întru frica Ta, ca, întru cu­rată mărtu­risirea cugetului meu, pri­mind părticica Sfintelor Tale Taine, să mă unesc cu Sfântul Tău Trup și Sânge și să Te am pe Tine locuind și petrecând întru mine împreună cu Tatăl și cu Sfân­tul Duh. Așa, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să ­nu-mi fie mie spre osândă îm­părtășirea Preacura­te­lor și de viață făcă­toa­relor Tale Taine, nici să ajung neputincios cu su­fletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie; ci dă-mi, până la suflarea mea cea mai de pe urmă, fără de osândă să pri­mesc părticica Sfintelor Tale Taine, spre îm­păr­tășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răs­puns bine primit la înfricoșă­to­rul Tău scaun de judecată, ca și eu, dimpreună cu toți aleșii Tăi, să fiu părtaș bunătă­ților Tale celor nestri­că­cioase, pe care le-ai gătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care ești prea­slăvit în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunile sunt extrem de importante în vieţile oamenilor şi există câte una pentru fiecare moment al vieţii în parte, inclusiv înainte de dormit.