Mocanu Cosmin Știri 13.05.2022 11:30

Care sunt noile condiții ale Concediului de Maternitate

Care sunt noile condiții ale Concediului de Maternitate

Concediul de maternitate este un beneficiu adus salariatele care urmează să nască, dar obținerea acestuia ține de anumite condiții și acte. Durata acestui tip de concediu este fixă și are un total de 126 de zile. Perioada este împărțită pe din două: Concediul prenatal (63 de zile) și Concediul postnatal (63 de zile).

Care sunt condițiile pentru concediul de maternitate

Acest tip de concediu diferă de cel care ține de creșterea copilului, care are o perioadă maximă de 2 ani (chiar 3 ani, în cazul copiilor cu handicap).

Perioadele de timp oferite pentru Concediul prenatal și Concediul postnatal (sarcină și lăuzie) pot fi compensate între ele. Totul, cu permisiunea medicului. Singura condiție este ca perioada pentru concediul postnatal să nu fie mai mică de 42 de zile. Salariatele au opțiunea de a renunța la concediul prenatal, însă primele 42 de zile din concediul postnatal sunt obligatorii.

Prima condiție importantă din concediul de maternitate

Concediul medical prenatal este acordat exclusiv pentru sarcină. Mămicile trebuie să știe că afecțiunile ce intervin pe perioada sarcinii, dar fără o legătură cu aceasta nu sunt incluse în concediu.

Dar dacă sarcina este cu risc? În cazul unei sarcini cu risc, este posibil ca perioada de timp alocată concediului prenatal să nu fie suficientă. În acest caz, medicul specialist poate elibera un certificat medical care îi dă dreptul salariatei la concediul medical obișnuit.

Condițiile acordării concediului de maternitate sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Responsabilitatea angajatorului și a salariatei pentru concediul de maternitate

Atât angajatorul cât și angajata trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a întocmi sau pentru a primi, concediul de maternitate.

Ce obligații are angajata?

Salariata gravidă are obligația de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care să-i ateste starea;

Salariata gravidă are obligația de a comunica în scris angajatorului starea sa de graviditate, în conformitate cu O.U.G. nr. 96/2003, modificată și completată.

Ce obligații are angajatorul?

Angajatorul are obligația de a evalua împreună cu medicul de medicină a muncii, riscurile la care este supusă salariata la locul de muncă și să întocmească un raport de evaluare;

Dacă în urma evaluării se constată că există riscuri pentru salariată, angajatorul este obligat să-i acorde acesteia, măsuri suplimentare de protecție;

Dacă angajatorul nu poate dispune modificarea condițiilor de muncă, cum ar fi programul de muncă al salariatei, aceasta poate solicita concediul de risc maternal;

Concediul de risc maternal se poate întinde pe o perioadă de cel mult 120 de zile calendaristice, în funcție de recomandarea medicului și de justificarea angajatorului.

Acest tip de concediu nu se încadrează în concediul de maternitate, ci în concediu de risc maternal și se acordă la solicitarea angajatei, în baza recomandării medicului care supraveghează sarcina. Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu de maternitate, începând cu luna a 6-a de sarcină, pe baza certificatului de persoană cu handicap.

Cine beneficiază de indemnizația de maternitate?

Pentru a putea beneficia de indemnizația de maternitate, salariata trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Să aibă domiciliul sau reședința pe teritoriul României

Să prezinte certificatul medical care atestă starea de graviditate, eliberat de medicul curant

Să fi cotizat pe o perioadă de timp de minimum o lună, în ultimul an, la contribuția de concedii și indemnizații

Salariatele care nu mai sunt asigurate din motive care nu țin de ele beneficiază, de asemenea, de concediu de maternitate. Singura condiție este ca nașterea să aibă loc în termen de 9 luni de la pierderea calității de asigurat.

În cazurile excepționale, indemnizația de maternitate poate fi primită și de alte persoane, după cum urmează:

Reprezentantul legal sau mandatarul desemnat prin procură specială de către acesta (art. 39 din O.U.G. nr. 158/2005)

În cazul în care salariata a decedat, indemnizația de maternitate cuvenită pentru luna în curs și neachitată asiguratei decedate se plătește:

Soțului supraviețuitor

Copiilor

Părinților

În lipsa acestora, persoanei care dovedește că a îngrijit-o până în momentul decesului

Cum se calculează indemnizația de maternitate?

În anul 2020 indemnizația de maternitate se calculează ca 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a stabilit contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare.

De reținut faptul că Indemnizația de maternitate NU se impozitează, conform Codului Fiscal, Art. 42. Din indemnizația de maternitate se reține doar CAS-ul.

Indemnizația aferentă concediului de maternitate se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, FNUASS (art. 25 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005).

Calculul și plata indemnizației de maternitate se fac pe baza certificatului medical eliberat potrivit legii, care constituie document justificativ pentru plată (art. 36 alin (1) din O.U.G. nr. 158/2005).

Angajatorul va face lunar calculul și plata indemnizației de asigurări sociale. De aceea, salariata are obligația de a prezenta la timp certificatul medical emis potrivit legii, nu mai târziu de data de 5 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul ( anexa nr. 1 din Ordinul M.S. și CNAS nr. 233/125/2006 coroborat cu art. 36 alin (2) din O.U.G. nr. 158/2005).

În mod normal, suma datorată cu titlul de indemnizație de maternitate se scade din contribuția datorată de angajator către FNUASS pentru concedii și indemnizații.

Cum se recuperează contribuția angajatorului pentru concedii și indemnizații?

Pentru a recupera sume avansate din contul FNUASS, reprezentând de valoarea indemnizației de maternitate, de îngrijire copil bolnav sau de incapacitate temporară de muncă, angajatorul trebuie să urmeze în mod obligatoriu următoarele etape procedurale:

Depunerea unei cereri-tip de restituire a diferențelor astfel rezultate, este necesar ca cererea să fie redactată în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 12, se va anexa și declarația privind obligațiile de plată.

Urmărirea soluționării cererii depuse în termen de 15 zile, în cadrul compartimentelor abilitate:

Să analizeze și să solicite semnarea de către directorul executiv/ președintele casei a documentului de aprobare

Să întocmească ordonanțarea de plată, ordinul de plată, borderoul ordinelor de plată sau comunicarea de respingere a plății.

Asigură-te că următoarele informații sunt corecte, pentru a evita respingerea cererii de restituire a banilor:

Codul de diagnostic;

Codul de indemnizație;

Concordanța între codul de diagnostic și codul de indemnizație;

Concordanța între datele privind concediul inițial/în continuare;

Calculul indemnizațiilor.

Documentele necesare pentru acordarea indemnizației de maternitate

Certificat medical pentru maternitate – eliberat potrivit Ordinului nr. 233/125/2006

Codul de diagnostic – 08 sarcină și lăuzie.

Certificat medical – eliberat de medicul curant la data la care a avut loc consultația pentru angajatele care au prezentat adeverința de plătitor.

Certificatele de concediu medical pentru sarcină – sunt eliberate pe o perioadă de cel mult 30 de zile, de către medicul de familie sau de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, care supraveghează sarcina.

Certificatul medical pentru lăuzie – este eliberat de medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară în care a născut femeia sau de către medicul de familie pentru o perioadă de 30 de zile.